Avtalebetingelser

v4-2023-01-31

1. Standard salgsbetingelser hos Frifugl AS for salg til bedrifter.

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av tjenester fra Frifugl AS til bedrifter. Salgsbetingelsene, sammen med ordren bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, utgjør det overordnede kontraktsgrunnlaget (Avtalen) for kjøpet. Ordrebekreftelsen/avtalen inngås på norsk, og arkiveres hos Frifugl AS. Vilkårene nummereres fortløpende ved endringer

For å kunne handle hos Frifugl AS må bedriften være registrert som kunde hos oss. Påmelding kan gjøres muntlig hos oss der vi legger inn opplysninger i vårt kunderegister, eller via skjema på www.frifugl.no, www.fishmemo.com, www.fishrecord.no eller www.frifugl.net. Næringskjøp er regulert i Markedsføringslovenpersonopplysningsloven og e-handelsloven. Følg lenkene til disse for mer informasjon om rettigheter og plikter ved kjøp.

2. Partene

Selger er Frifugl AS
Holmen 90
9147 BIRTAVARRE
E-post
Org.nr  925 331 333, og betegnes i det følgende som  «vi», «oss», «selger» eller «selgeren».

Kjøper er næringsdrivende som foretar bestillingen og inngår Avtalen, og betegnes i det følgende som «dere», «deres», «kjøper» eller «kjøperen».

3. Pris

Alle priser er oppgitt eksklusiv merverdiavgift. Totalkostnaden inklusiv merverdiavgift for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle kostnader forbundet med kjøpet som etaberingskostnad og månedslisens for drift. Prisene som gjelder for Avtalen er den som er angitt fra Frifugl AS på bestillingstidspunktet, og som står oppgitt i ordrebekreftelsen kunden får tilsendt etter bestilling. Deretter reguleres prisen etter denne avtalen årlig fra 1. januar. Se siste faktura for nærmere informasjon om gjeldende priser for avtalte tjenester. Alle priser kan justeres årlig.

4. Avtaleinngåelse

Bestillingen deres er bindende når vi har mottatt bestillingen; i en signert kontrakt, i en e-post fra kunden, eller i en bestilling fra kunden ved at kunden har ringt inn en bestilling til oss. Alle bestillinger bekreftes med en ordrebekreftelse. Vi er også bundet av din bestilling dersom denne ikke avviker fra det som tilbys av oss på www.frifugl.no, www.fishmemo.com, www.fishrecord.no, www.frifugl.net, i vår markedsføring eller i noe annet. måte. Når kunden har registrert seg som kunde, og vi mottar bestillingen deres, bekreftes bestillingen. Ordrebekreftelse og kvittering for eventuell elektronisk betaling sendes til registrert e-postadresse. Les ordrebekreftelsen nøye når den mottas, og sjekk om ordrebekreftelsen er i samsvar med ordren..

Alle avtaler har en løpetid på 12 måneder. Alle abonnement løper helt til kunden avbestiller tjenesten. Alle abonnement fornyes automatisk for nye 12 måneder hvis tjenesten ikke er sagt opp. Avtalen om drift av nettsiden har tre måneders oppsigelsesfrist etter at den er etablert. Alle avtaler må sies opp skriftlig. Skriftlig oppsigelse vil si at avtalen må sies opp ved at kunden:

  1. Sender en e-post med informasjon om kundenavn og en angivelse av hvilke tjenester som sies opp.

5. Betalingen

Kjøpesummen kan gjøres opp gjennom elektronisk betaling eller faktura. Faktura for etablering og drift utstedes ved bestilling og forfaller til betaling 14 dager fra fakturadato. Faktura for drift av nettside sendes for 3 måneder av gangen fra etablering. Faktura for drift av Fishmemo sendes for 6 måneder av gangen fra etablering. Frifugl AS forbeholder seg retten til å la andre virksomheter håndtere fakturering og annen økonomisk oppfølging for kunden. 

Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Ved forsinket betaling påløper renter i samsvar med forsinkelsesrenteloven. Dersom purring må foretas påløper det gebyr.

6. Levering

Levering av tjenesten skjer på den måte som er angitt på ordrebekreftelsen.

7. Undersøkelse

Etter at leveransen er mottatt, bør dere, så snart dere har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om leveransen har feil eller mangler, i tråd med punkt 6.

8. Rettigheter ved feil eller mangler

Reklamasjon må fremsettes innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget eller burde vært oppdaget. Dersom tjenesten har feil eller mangler, kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen. Feilen må være tilstede når du mottar tjenesten.

Melding om feil og mangler ved tjenesten kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Vi anbefaler av bevishensyn at reklamasjonen sendes oss skriftlig. Vi vil skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner, og vi vil umiddelbart gjøre feilsøk og feilretting.

Avtalen inkluderer ikke internettilgang, dvs. det abonnementet som trengs for å kunne logge seg på internett lokalt. Avtalen omhandler heller ikke lokale konfigurasjoner av kundens nettverk, maskiner eller lignende ting som kan være nødvendig for at bestilte tjenester skal fungere

9. Forsinkelse og manglende levering

Dersom leveringen av tjenesten blir forsinket, vil vi gi dere informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje. Avhengig av tjenestens art og forsinkelsens lengde, kan dere etter omstendighetene kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen.

Ved krav om mislighold bør meldingen være skriftlig (for eksempel e-post) av bevismessige årsaker.

Retur av våre tjenester aksepteres ikke, da Frifugl AS initierer og publiserer/produserer tjenesten ved bestilling (Avtalen).

10. Personopplysninger

Vi behandler i utgangspunktet bare firmaopplysninger som oppgis til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deres firma. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle. Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger.

I tilfeller hvor vi behandler selskapsopplysninger som også inneholder personopplysninger, og som brukes til andre formål, for eksempel til å sende informasjon om tilbud etc., gjøres dette kun når vedkommende har samtykket til det. Personer som har personopplysninger behandlet av oss vil til enhver tid ha tilgang, mulighet til å rette uriktige opplysninger, få sperret eller slettet. Kontakt er via e-post. Se forøvrig vår personvernerklæring.

11. Stenging og heving av kjøpet

Kjøper vil få stengt tjenesten spesifisert i kontrakten dersom betaling av avtalt månedslisens ikke finner sted (da pengene har blitt tilgjengelig på Frifugl AS sin konto) innen 7 dager etter forfall , med mindre avtale om dette er inngått på forhånd. Kunden som får stengt tjenestene på grunn av manglende betaling vil måtte betale hele det avtalte beløpet og kunden vil følgelig ikke bli kreditert for den tiden tjenesten har vært stengt på grunn av manglende betaling. Tjenesten kan gjenåpnes når betaling er utført.

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig mislighold eller annen vesentlig mislighold fra kjøpers side. Selger kan fortsatt ikke angre dersom hele kjøpesummen er betalt. Dersom selger setter en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse, og kjøper ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet. Ved brudd på Frifugl AS sine salgsvilkår forbeholder selger seg retten til å stenge kundens tjenester. Før stengingen iverksettes mottar kunden et skriftlig varsel med begrunnelse for varselet, med mulighet for å kommentere forholdet og rette det innen en viss frist.

12. Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Løses ikke saken i minnelighet avtales Nord-Troms Tingrett som verneting.