Kjøpsbetingelser

1. Standard salgsbetingelser hos Frifugl AS ved salg til næringsdrivende.

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av tjenester fra Frifugl AS til næringsdrivende. Salgsbetingelsene utgjør sammen med bestillingen bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget (Avtalen) for kjøpet. Ordrebekreftelsen/Avtalen inngås på norsk, og arkiveres hos Frifugl AS. Betingelsene nummereres forløpende ved endringer. Vi vil oppbevare informasjon om hvilken versjon av salgsbetingelsene som gjelder for deres bestilling.

For å kunne handle hos Frifugl AS må bedriften være registrert som kunde hos oss. Registrering kan skje muntlig med oss hvor vi legger inn informasjon i vårt kunderegister, eller via et skjema på www.frifugl.no, www.guolli.no, www.fishmemo.com, www.fishrecord.no eller www.frifugl.net. Næringskjøp er blant annet regulert i markedsføringsloven, personopplysningsloven og e-handelsloven. Følg lenkene til disse for mer informasjon om rettigheter og plikter ved kjøp.

2. Partene

Selger er Frifugl AS
Holmen 90
9147 BIRTAVARRE
E-post
Org.nr  925 331 333 MVA, og betegnes i det følgende som  «vi», «oss», «selger» eller «selgeren».

Kjøper er næringsdrivende som foretar bestillingen og inngår Avtalen, og betegnes i det følgende som «dere», «deres», «kjøper» eller «kjøperen».

3. Pris

Alle priser er oppgitt eksklusiv merverdiavgift. Totalkostnaden inklusiv merverdiavgift for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle kostnader forbundet med kjøpet som etaberingskostnad og månedslisens for drift. Prisene som gjelder for Avtalen er den som er angitt fra Frifugl AS på bestillingstidspunktet, og som står oppgitt i ordrebekreftelsen kunden får tilsendt etter bestilling. Deretter reguleres prisen etter denne avtalen årlig fra 1. januar. Se siste faktura for nærmere informasjon om gjeldende priser for avtalte tjenester. Alle priser kan justeres årlig.

4. Avtaleinngåelse

Deres bestilling er bindende når vi har mottatt bestillingen; i en underskrevet kontrakt, i en epost fra kunden, eller i en bestilling fra kunden ved at kunden har ringt inn en bestilling til oss. Alle bestillinger bekreftes med en ordrebekreftelse. Vi er samtidig bundet av deres bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss på www.frifugl.no, www.guolli.no, www.fishmemo.com, www.fishrecord.no, www.frifugl.net, i vår markedsføring eller på annen måte. Når kunden har registrert seg som kunde, og vi mottar deres bestilling, bekreftes ordren. Ordrebekreftelse og kvittering for eventuell elektronisk betaling sendes til registrert e-postadresse. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når den er mottatt, og undersøk om ordebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

Alle avtaler har en løpetid på 12 måneder. Alle abonnement løper helt til kunden avbestiller tjenesten. Alle abonnement fornyes automatisk for nye 12 måneder hvis tjenesten ikke er sagt opp. Avtalen om drift av nettsiden har tre måneders oppsigelsesfrist etter at den er etablert. Alle avtaler må sies opp skriftlig. Skriftlig oppsigelse vil si at avtalen må sies opp ved at kunden:

  • sender en e-post med informasjon om kundenavn og en angivelse av hvilke tjenester som sies opp.

5. Betalingen

Kjøpesummen kan gjøres opp gjennom elektronisk betaling eller faktura. Faktura for etablering og drift utstedes ved bestilling og forfaller til betaling 14 dager fra fakturadato. Faktura for drift sendes ut 4 ganger i året (for 3 måneder om gangen). Frifugl AS forbeholder seg retten til å la andre selskap forestå fakturering og annen økonomisk oppfølging overfor kunden.

Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Ved forsinket betaling påløper renter i samsvar med forsinkelsesrenteloven. Dersom purring må foretas påløper det gebyr.

6. Levering

Levering av tjenesten skjer på den måte som er angitt på ordrebekreftelsen.

7. Undersøkelse

Etter at leveransen er mottatt, bør dere, så snart dere har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om leveransen har feil eller mangler, i tråd med punkt 6.

8. Rettigheter ved feil eller mangler

Reklamasjon må skje innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget eller burde vært oppdaget. Dersom tjenesten har feil eller mangler kan dere etter omstendighetene kreve retting av feilen. Feilen må foreligge når dere får tjenesten overlevert.

Melding om feil og mangler ved tjenesten kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Vi anbefaler av bevishensyn at reklamasjonen sendes oss skriftlig. Vi vil skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner, og vi vil umiddelbart gjøre feilsøk og feilretting.

Avtalen omfatter ikke internettaksess, dvs. det abonnement som trengs for å kunne logge seg på internett lokalt. Avtalen omhandler heller ikke lokale konfigurasjoner av kundens nettverk, maskiner eller lignende ting som kan være nødvendig for at bestilte tjenester skal virke.

9. Forsinkelse og manglende levering

Dersom leveringen av tjenesten blir forsinket, vil vi gi dere informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje. Avhengig av tjenestens art og forsinkelsens lengde, kan dere etter omstendighetene kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Det aksepteres ikke retur av våre tjenester, da Frifugl AS igangsetter og publiserer/produserer tjenesten ved bestilling (Avtalen).

10. Personopplysninger

Vi behandler i utgangspunktet bare firmaopplysninger som oppgis til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deres firma. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle. Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger.

I de tilfeller hvor vi behandler firmaopplysninger som også inneholder personopplysninger, og som blir benyttet til andre formål, for eksempel for å sende informasjon om tilbud etc., gjøres dette bare når den personen det gjelder har samtykket til det. Personer som har personopplysninger behandlet av oss vil til enhver tid kunne få innsyn, mulighet for å få rette feil opplysninger, få dem sperret eller slettet. Kontakt skjer via e-post.

Se forøvrig vår personvernerklæring.

11. Stenging og heving av kjøpet

Kjøper vil få stengt tjenesten som er spesifisert i kontrakten hvis betaling av avtalt månedslisens ikke skjer (ved at pengene er blitt disponible på Frifugl AS sin konto) innen 7 dager etter forfall, med mindre det på forhånd er inngått avtale om annet. Kunden som får tjenestene stengt på grunn av manglende betaling, vil måtte betale hele det avtalte beløp og kunden vil følgelig ikke bli kreditert for den tiden tjenesten har vært stengt på grunn av manglende betaling.Tjenesten kan gjenåpnes igjen når betaling er utført.

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse, og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet

Ved overtredelse av Frifugl AS sine salgsbetingelser forbeholder selger seg retten til å stenge kundens tjenester. Før stengning iverksettes får kunden et skriftlig varsel med årsaken til varselet, med anledning til å uttale seg om forholdet og rette det innen en viss tidsfrist. 

12. Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Løses ikke saken i minnelighet avtales Nord-Troms Tingrett som verneting.